Minoritski samostan sv. Petra in Pavla je aktivno vključen v ukrep Programa razvoja podeželja.

NAZIV AKTIVNOSTI: Ureditev gozdne infrastrukture

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (podukrep 4.3), operacija »Ureditev gozdne infrastrukture«

Za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih prometnic navedenih v odločbi št. 33120-6/2017/3 z dne 14.8.2018 je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«, podukrepa 4.3 »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

POVZETEK

Minoritski samostan sv. Petra in Pavla je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.3 »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva«. S podprto investicijo se je omogočilo boljše in varnejše gospodarjenje z gozdom. V tem območju se bo lahko izvedla sečnja in spravilo lesa.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Izgradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak omogoča varno sečnjo in spravilo lesa. Omogočeno bo strojno spravilo lesa in s tem zmanjšanje stroškov spravila. Vlake bodo omogočile pridobivanje in spravilo lesne biomase. Povečala se bo boljša izkoriščenost gozdnih fondov in učinkovitost dela v gozdu. Z nujnimi redčenji bomo bistveno povečali kakovostno vrednost lesa ter zmanjšali nevarnost podiranja sestojev zaradi naravnih ujm.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
Večja varnost pri delu v gozdu.
Omogočeno strojno spravilo lesa.
Povečanje odprtosti gozdov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Bolj varno delo v gozdu.
Zmanjšanje stroškov spravila.
Izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj nedostopnih območij gozda.
Izboljšana ekonomika pridobivanja lesa.

 

Več na: Evropski kmetijski sklad za ravoj podeželja in Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Napovednik

Ni dogodkov

Revija Med nami

Med nami Duh Assisija in Brezmadežna - št. 1/2021

Glasilo province: št. 1/21

 logo sporocila

 

 

 

Molitev za duhovne poklice:


 

Mednarodna spletna stran:

omfconv link

 

Grob sv. Frančiška:

grob sv franciska2

Grob sv. Antona:

grob sv antona

Iskanje

film brezmadezna

minoriti in mladi

film o minoritih2